Regulamin

Regulamin zakupów obowiązujący od dnia 1 stycznia 2021 r.

I. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin jest integralną częścią umowy sprzedaży oferowanych produktów przez firmę Lanfis Krzysztof Bodzon z siedzibą w Warszawie przy ul. X-Poprzecznej 9, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), posługującą się numerem NIP 118-137-17-51 i REGON 016092870 i zarazem określa warunki oraz zasady prowadzonej przez Firmę sprzedaży. Klienci mogą się kontaktować pod następującym adresem mailowym: sklep@lanfis.pl.
 2. Kupującym może być każda osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, zarejestrowana w sklepie internetowym Lanfis.pl/ portalu aukcyjnym Allegro.pl. Użyte w niniejszym regulaminie określenia Kupujący oraz Klient są synonimami.
 3. Każdy Klient dokonujący zakupu produktów oferowanych przez Lanfis jest zobowiązany zapoznać się z Regulaminem.

II. Konto Klienta

 1. Klienci mają możliwość korzystania ze sklepu Lanfis.pl dokonując rejestracji i tworząc w ten sposób konto w którym gromadzone są dane oraz informacje o Kliencie dotyczące jego działań w sklepie. Świadczenie usług w ramach konta na Lanfis.pl ma charakter bezterminowy. Klient ma prawo wypowiedzieć umowę dotyczącą konta, w każdym czasie poprzez wysłanie oświadczenia o rozwiązaniu umowy na adres: sklep@lanfis.pl. Powyższe nie dotyczy sytuacji, w której Lanfis jest w trakcie realizacji zamówienia złożonego przez Klienta. W takim przypadku, skutek rozwiązania umowy nastąpi z chwilą zrealizowania przedmiotowego zamówienia.
 2. W celu dokonania utworzenia konta w Lanfis.pl należy wypełnić formularz rejestracyjny poprzez podanie następujących danych: adresu e-mail oraz hasła. Na adres e-mail Klienta umieszczony w formularzu rejestracyjnym zostanie wysłana wiadomość wskazująca sposób potwierdzenia rejestracji oraz inne wymagane prawem informacje. Z chwilą potwierdzenia rejestracji dochodzi do zawarcia umowy dotyczącej prowadzenia Konta pomiędzy Klientem, a Lanfis, której przedmiotem są usługi świadczone przez Lanfis, na warunkach określonych w Regulaminie.
 3. W odniesieniu do osoby prawnej oraz jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, wszelkie czynności podmiotu w Lanfis.pl, może dokonać wyłącznie osoba, która posiada stosowne upoważnienie do dokonywania w imieniu tego podmiotu wszelkich czynności związanych z korzystaniem z Lanfis.pl.

III. Przedmiot sprzedaży

 1. Przedmiotem sprzedaży są produkty prezentowane na stronach www sklepu internetowego Lanfis.pl oraz oferowane w ramach działalności Lanfis na stronach portalu internetowego Allegro.pl.
 2. Wszystkie produkty dostępne w Lanfis.pl są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski. Lanfis zastrzega sobie jednak prawo do oferowania produktów poekspozycyjnych, które będą stosownie oznaczone i opisane.
 3. Lanfis dokonuje bieżącej aktualizacji oferty swoich produktów prezentowanych na stronach www sklepu internetowego Lanfis.pl
 4. Lanfis zastrzega sobie prawo do sprzedaży urządzeń zafiskalizowanych.
 5. Wszystkie ceny podane na stronach internetowych Lanfis.pl są cenami brutto w złotych polskich (zawierają podatek VAT).
 6. Ceny produktów nie zawierają kosztów wysyłki.

IV. Faktura sprzedaży

 1. Na każdy sprzedany produkt wystawiana jest faktura. Akceptując Regulamin Klient dokonujący zakupu oferowanych produktów wyraża zgodę na wystawianie i przesyłanie faktur w formie elektronicznej przez Lanfis zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 14 lipca 2005 r. w sprawie wystawiania oraz przesyłania faktur w formie elektronicznej, a także przechowywania oraz udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej tych faktur (Dz. U. 2005, nr 133, poz. 1119) oraz zasadami wystawiania, przesyłania i przechowywania faktury elektronicznej.
 2. Akceptacja Klienta nie wyłącza prawa Lanfis do wystawiania i przesyłania faktur w formie papierowej.
 3. Lanfis nie ponosi odpowiedzialności za błędne dane Kupującego wskazane przez niego przy rejestracji, jako właściwe do wystawienia faktury VAT.
 4. Faktura w formie elektronicznej będzie dostarczona Kupującemu za pośrednictwem poczty elektronicznej na adresy poczty elektronicznej podany przez Klienta w formularzu rejestracyjnym. Zmiana adresu e-mail Klienta wymaga powiadomienia Lanfis w formie pisemnej lub elektronicznej. W braku powiadomienia Sprzedawcy przez Klienta o zmianie adresu e-mail, korespondencję kierowaną na dotychczasowy adres e-mail uważana się za prawidłowo doręczoną.
 5. Kupujący może wycofać akceptację do wystawiania i przesyłania faktury w formie elektronicznej w drodze pisemnego oświadczenia woli wysłanego na adres: Lanfis Krzysztof Bodzon ul. X-Poprzeczna 9, 04-637 Warszawa lub elektronicznie na adres: sklep@lanfis.pl. W przypadku cofnięcia akceptacji przez Kupującego Lanfis traci prawo do wystawiania i przesyłania temu Klientowi faktur w formie elektronicznej od następnego dnia po dniu, w którym otrzymał powiadomienie od Kupującego o wycofaniu akceptacji.

V. Realizacja zamówienia

 1. Zamówienia w sklepie internetowym można składać poprzez witrynę internetową (sklep internetowy). W tym celu należy dokonać rejestracji konta użytkownika poprzez wypełnienie wszystkich pól formularza rejestracyjnego zawierającego dane wymagane do założenia konta użytkownika na stronie internetowej http://www.lanfis.pl/auth/register/ i dokonać akceptacji postanowień niniejszego Regulaminu.
 2. Po dokonaniu rejestracji Klient otrzyma na podany adres e-mail link do strony internetowej aktywacji konta. Dokonanie aktywacji umożliwia zalogowanie do systemu.
 3. Dokonując rejestracji konta użytkownika Klient:a) wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych teleadresowych w bazie Lanfis i przetwarzanie ich zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych oraz z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), a także zgodnie z zasadami zawartymi w Polityce prywatności Sprzedawcy. Dane te będą wykorzystywane wyłącznie w celu realizacji umowy przez Lanfis;

  b) akceptuje postanowienia Regulaminu sprzedaży sklepu internetowego Lanfis.pl;

  c) może wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji o promocjach i nowościach.

 4. Podanie danych osobowych w formularzu rejestracyjnym przez Klienta jest dobrowolne, choć konieczne w celu zawarcia lub wykonania umowy sprzedaży zawieranej z Lanfis. Dane te są wykorzystywane do celów księgowych, do kontaktowania się z Klientem oraz do obsługi konta w Lanfis.pl. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
 5. Dane Klientów mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości.
 6. Dane osobowe Klientów, dokonujących płatności on-line są przekazywane spółce Krajowy Integrator Płatności S.A. z siedzibą w Poznaniu (60-808 Poznań, ul. Św. Marcina 73/6), wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000412357, NIP:777-306-15-79, krajowa instytucja płatnicza nadzorowana przez Komisję Nadzoru Finansowego, wpisana do rejestru krajowych instytucji płatniczych prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego pod numerem IP27/2014. Przekazanie dotyczy danych osobowych niezbędnych do zrealizowania płatności przez Krajowy Integrator Płatności S.A. oraz następuje w celu obsługi (zrealizowania) przez Krajowy Integrator Płatności S.A. płatności za nabyte w Lanfis.pl produkty.
 7. W celu zakupu produktów w sklepie internetowym Lanfis.pl należy kliknąć wybrany produkt i dokonać zamówienia.
 8. Okres ważności złożonego zamówienia wynosi 7 dni. W przypadku braku kontaktu z Klientem po upływie tego terminu zamówienie jest automatycznie anulowane.

VI. Płatność i dostawa

 1. Dostawy produktów zamówionych w sklepie internetowym Lanfis.pl oraz zakupionych w ramach portalu internetowego Allegro.pl realizowane są wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. Zamówiony produkt dostarczany jest przy udziale wyspecjalizowanych operatorów pocztowych (firm kurierskich) w zależności od dokonanego przez kupującego wyboru. W niektórych przypadkach istnieje możliwość odbioru osobistego produktów w siedzibie Lanfis lub dostawa dokonana osobiście przez pracownika Lanfis.pl.
 3. Klient ponosi koszty dostawy określone w Lanfis.pl w zakładce Dostawa.
 4. W sytuacji, kiedy występują duże różnice w czasie realizacji lub sposobie pakowania i dostawy poszczególnych produktów, składających się na jedno zamówienie złożone w ramach Lanfis.pl, Lanfis może samodzielnie zdecydować o podziale zamówienia na mniejsze przesyłki. W takim przypadku, ogólny koszt dostawy podany Klientowi przy składaniu zamówienia nie ulega zmianie, a jedynie zostaje rozdzielony na poszczególne przesyłki cząstkowe. W przypadku anulowania części zamówienia, korekcie ulegają wyłącznie te koszty dostawy, które zostały przypisane do niedostarczonej lub reklamowanej części zamówienia.
 5. Klient zobowiązany jest do zapłaty ceny za zamówiony w Lanfis.pl produkt, w tym za koszty dostawy, nie później niż w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy, z zastrzeżeniem, gdy płatność następuje przy odbiorze. Możliwe są następujące formy płatności:
  a) Przy odbiorze – zapłata gotówką kurierowi przy odbiorze produktu lub w siedzibie Lanfis. W wybranych przypadkach Lanfis zastrzega sobie prawo do dodatkowej weryfikacji telefonicznej tego typu zamówień.b) Przelewem – forma płatności dla klientów preferujących samodzielne logowanie do banku internetowego lub wizytę w placówce banku. Po złożeniu zamówienia, Klient otrzymuje drogą poczty elektronicznej (e-mail) numer rachunku bankowego, na który należy przelać właściwą kwotę. Z chwilą zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym Lanfis zamówienie jest przekazywane do realizacji.

  c) Przelewem online – forma płatności elektronicznej obsługiwana przez Tpay – Krajowy Integrator Płatności S.A. z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Św. Marcina 73/6, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000412357. Opcja zapłaty przelewem online jest dostępna w wybranych kategoriach produktowych.

 6. W przypadku niektórych rodzajów asortymentu dostępnych w Lanfis.pl, Lanfis zastrzega sobie prawo do ograniczenia sposobu płatności poprzez nieudostępnianie określonych opcji płatności i dostawy.
 7. Czas dostawy produktów wynosi nie więcej niż 20 dni od dnia zawarcia umowy. Termin otrzymania przesyłki to każdorazowo czas skompletowania zamówienia powiększony o czas dostawy.
 8. W wypadku gdy Sprzedający nie może wykonać zobowiązania z powodu choćby przejściowej niemożności spełnienia świadczenia o właściwościach zamówionych przez Klienta, Sprzedający może zwolnić się z zobowiązania przez spełnienie świadczenia zastępczego, odpowiadającego tej samej jakości i przeznaczeniu oraz za tę samą cenę lub wynagrodzenie, informując zarazem Klienta na piśmie o jego prawie nieprzyjęcia tego świadczenia i odstąpienia od umowy, ze zwrotem rzeczy na koszt Sprzedającego. W takim wypadku Klient ma prawo odstąpić od umowy w sposób i na zasadach określonych w art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. poz. 827). Zwrot rzeczy następuje wówczas na koszt Sprzedającego.
 9. Postanowienia Regulaminu dotyczące wyłącznie Konsumenta stosuje się również do osoby fizycznej zawierającej w ramach Lanfis.pl umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
 10. Lanfis.pl jest uczestnikiem programu „Zaufane Opinie” w ramach usługi świadczonej przez Ceneo Sp. z o.o., polegającej na przesyłaniu przez Ceneo do Klienta za pośrednictwem poczty elektronicznej ankiet służących uzyskaniu od Klienta opinii na temat transakcji dokonywanej w Lanfis.pl, a także na zamieszczaniu w serwisie dostępnym w domenie Ceneo.pl opinii wyrażonych przez Klientów w rezultacie otrzymania ankiet. Dane osobowe Klienta mogą zostać przekazane Ceneo Sp. z o.o. w przypadku gdy Klient wyrazi na to zgodę w czasie składania zamówienia.

VII. Gwarancja, Rękojmia

 1. Większość produktów oferowanych przez Sprzedawcę posiada gwarancję producenta, importera lub sprzedawcy. Każdorazowo warunki realizacji gwarancji są określone w druku gwarancji wystawionej przez gwaranta. Powyższe postanowienie nie wyłącza, ani nie ogranicza, ani nie zawiesza uprawnień Konsumenta wynikających z ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. poz. 827). Większość produktów posiada gwarancje realizowane bezpośrednio przez autoryzowane punkty serwisowe producentów. Dokładne adresy punktów serwisowych znajdują się na kartach gwarancyjnych dołączanych do produktów oraz na stronach internetowych producentów.
 2. Lanfis odpowiada za wady produktu na podstawie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku sprzedaży towaru w obrocie między przedsiębiorcami na podstawie art. 558 § 1 k.c. strony wyłączają odpowiedzialność sprzedającego z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne rzeczy, w szczególności ustalają, iż nie ponosi on żadnej odpowiedzialności także za wady ukryte przedmiotu sprzedaży.

VIII. Prawo odstąpienia od umowy – Informacja dla Konsumenta

 1. Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy.
 2. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować Lanfis Krzysztof Bodzon ul. X-Poprzeczna 9, 04-637 Warszawa, email: sklep@lanfis.pl o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną).
 3. Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.

FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

– Adresat:

Lanfis Krzysztof Bodzon

 1. X-Poprzeczna 9,

04-637 Warszawa,

email: sklep@lanfis.pl

– Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*)

– Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)

– Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

– Adres konsumenta(-ów)

– Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

– Data

(*) Niepotrzebne skreślić.

 1. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 2. Skutki odstąpienia od umowy

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

 1. Jeżeli konsument otrzymał rzeczy w związku z umową:

Proszę odesłać lub przekazać nam rzecz niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni. Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.

 1. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje w odniesieniu do umów:

a) o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

b) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;

c) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

d) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

e) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

f) w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;

g) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

h) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

IX. Reklamacje

 1. Klient może składać reklamacje dotyczącą zakupionych towarów, jeżeli mają one wadę fizyczną lub prawną. Reklamacje będą rozpatrywane przez Lanfis na zasadach określonych w bezwzględnie obowiązujących przepisach prawa.
 2. Reklamacja może zostać wniesiona pisemnie na adres siedziby przedsiębiorcy prowadzącego Lanfis.pl lub wysłana w formie elektronicznej na adres poczty elektronicznej: sklep@lanfis.pl.
 3. Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany na koszt Lanfis.pl dostarczyć rzecz wadliwą do miejsca oznaczonego w umowie sprzedaży, a gdy takiego miejsca nie określono w umowie do miejsca, w którym rzecz została wydana kupującemu. Jeżeli ze względu na rodzaj rzeczy lub sposób jej zamontowania dostarczenie rzeczy przez kupującego byłoby nadmiernie utrudnione, kupujący obowiązany jest udostępnić rzecz Lanfis.pl w miejscu, w którym rzecz się znajduje.
 4. Odbiór reklamowanego sprzętu następuje wyłącznie w miejscu i formie w jakiej towar ten został dostarczony do Sprzedającego.
 5. Reklamowany sprzęt należy odebrać w terminie 30 dni od powiadomienia Klienta o zakończeniu procedur serwisowych. Jeżeli sprzęt nie zostanie odebrany w ww. terminie Sprzedający wezwie pisemnie Klienta do odbioru sprzętu w terminie 14 dni od daty doręczenia wezwania. Po bezskutecznym upływie dodatkowego terminu Sprzedający jest uprawniony do naliczania opłat z tytułu bezumownego przechowywania sprzętu. Opłata ta wynosi 5% aktualnie obowiązującej stawki za 1 m2 powierzchni magazynowej w mieście siedziby sprzedającego naliczanej za każdy miesiąc przechowywania.
 6. Klient ma prawo do zwrotu zużytego sprzętu zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym. Zwrot zużytego sprzętu może się odbyć tylko i wyłącznie w przypadku, gdy zakup nowego produktu dokonany zostanie w Lanfis.pl i będzie obejmował produkt tego samego rodzaju. Chęć zwrotu zużytego produktu należy zgłosić drogą mailową na adres sklep@lanfis.pl w okresie nie dłuższym niż jeden miesiąc od zakupu nowego urządzenia, ale nie krótszym niż 14 dni od jego zakupienia. Zwrot dokonywany jest po zweryfikowaniu przez Lanfis dokonanych przez Klienta zakupów oraz nadaniu indywidualnego numeru RMA takiego zwrotu, które nastąpi w okresie 5 dni roboczych od daty zgłoszenia. Klient wysyła zużyty sprzęt do siedziby Lanfis na swój koszt.

X. Postanowienia dotyczące przedsiębiorców na prawach konsumenta

 1. Przedsiębiorcą na prawach konsumenta, jest taki przedsiębiorca, który dokonuje zakupów w sklepie Lanfis.pl, które są związane z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą, ale nie posiadają dla niego charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez niego działalności gospodarczej na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, zgodnie z art. 38a ustawy o prawach konsumenta.
 2. Przedsiębiorcę na prawach konsumenta będą dotyczyć postanowienia niniejszego Regulaminu, które dotyczą konsumenta tj. m.in.: odstąpienia od umowy przez konsumenta, reklamacji i rękojmi, w zakresie ograniczonym art. 38 a ustawy o prawach konsumenta oraz art. 3855, art. 5564, art. 5565 i art. 5765 ustawy Kodeks cywilny. W pozostałym zakresie stosuje się postanowienia Regulaminu dotyczące przedsiębiorców.
 3. Przedsiębiorca na prawach konsumenta, akceptując niniejszy Regulamin podczas procesu zakupowego, a następnie korzystając ze swoich uprawnień wymienionych w niniejszych paragrafie, powinien uzupełnić stosowny formularz reklamacji lub odstąpienia od umowy, a w szczególności dane potwierdzające okoliczności potwierdzające jego status zgodny z art. 38a ustawy o prawach konsumenta lub przekazać te informacje w inny sposób.
 4. Przedsiębiorca, o którym mowa w ustępie powyższym oświadcza w formularzu przesłanym do Sprzedawcy lub w inny sposób, że zakupiony Produkt/y, a tym samym zawarta umowa sprzedaży są bezpośrednio związane z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą, ale nie posiadają one dla niego charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej działalności gospodarczej na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, co czyni na dowód tego, że spełnia warunki, aby za takiego przedsiębiorcę można było go uznać.

WZÓR FORMULARZA REKLAMACYJNEGO DLA PRZEDSIĘBIORCY NA PRAWACH KONSUMENTA

Dane Kupującego:

Imię i Nazwisko Firma:

NIP:

Adres:

Adres email:

Telefon:

Numer faktury:

Data odbioru zamówienia:

Dane Sprzedawcy:

Lanfis Krzysztof Bodzon

Ul. X-Poprzeczna 9

04-637 Warszawa

118-137-17-51

sklep@lanfis.pl

REKLAMACJA PRODUKTU ZAKUPIONEGO PRZEZ PRZEDSIĘBIORCĘ NA PRAWACH KONSUMENTA

Niniejszym zawiadamiam, że zakupiony przeze mnie w dniu ………………. produkt …………………. jest wadliwy. Wada polega na ……………………….

Wobec powyższego żądam (proszę podkreślić właściwie):

 1. a) wymiany towaru na nowy;
 2. b) nieodpłatnej naprawy;
 3. c) obniżenia ceny towaru o ……. zł (słownie:……………………….)

d)odstąpienia od umowy – numer rachunku bankowego do zwrotu środków: ………………………………

Jednocześnie oświadczam, że zakupiony produkt, a tym samym zawarta umowa sprzedaży są bezpośrednio związane z prowadzoną przeze mnie działalnością gospodarczą, ale nie posiadają one dla mnie charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przeze mnie działalności gospodarczej na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji  Działalności Gospodarczej, zgodnie z art 38a ustawy o prawach konsumenta.

Na dowód tego wymieniam poniżej PKD dla mojej działalności gospodarczej, znajdujące się w CEiDG:

 1. PKD nr ………………………….. opis:……………………………………..
 2. PKD nr ………………………….. opis:……………………………………..
 3. PKD nr ………………………….. opis:……………………………………..
 4. PKD nr ………………………….. opis:……………………………………..
 5. PKD nr ………………………….. opis:……………………………………..

Data:

Podpis:

—-

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY W PRZYPADKU PRZEDSIĘBIORCY NA PRAWACH KONSUMENTA

Dane Kupującego:

Imię i Nazwisko Firma:

NIP:

Adres:

Adres email:

Telefon:

Numer faktury:

Data odbioru zamówienia:

Dane Sprzedawcy:

Lanfis Krzysztof Bodzon

Ul. X-Poprzeczna 9

04-637 Warszawa

118-137-17-51

sklep@lanfis.pl

Oświadczenie

o odstąpieniu od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa w przypadku przedsiębiorcy na prawach konsumenta

Niniejszym oświadczam, że odstępuję od umowy ……………………………………………. nr …………………………………….. zawartej dnia ………………………………………… dotyczącej następujących rzeczy : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Proszę o zwrot kwoty ……………… zł (słownie ………………………………………………………złotych) poprzez:

– przekaz pocztowy na adres ………………………………………………………………..…. [wypełnić jeśli dotyczy]

– na rachunek bankowy o numerze: ………………………………………………………………………………………… [wypełnić jeśli dotyczy],

Jednocześnie, oświadczam, że zakupiony Produkt/y, a tym samym zawarta umowa sprzedaży są bezpośrednio związane z prowadzoną przeze mnie działalnością gospodarczą, ale nie posiadają one dla mnie charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przeze mnie działalności gospodarczej na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, zgodnie z art. 38a ustawy o prawach konsumenta.

Na dowód tego wymieniam poniżej PKD dla mojej działalności gospodarczej, znajdujące się w CEiDG:

 1. PKD nr ………………………….. opis:……………………………………..
 2. PKD nr ………………………….. opis:……………………………………..
 3. PKD nr ………………………….. opis:……………………………………..
 4. PKD nr ………………………….. opis:……………………………………..
 5. PKD nr ………………………….. opis:……………………………………..

Data:

Podpis:

XI. Postanowienia Końcowe

 1. Informacje znajdujące się na stronach internetowych sklepu Lanfis.pl nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Klient składając zamówienie za pomocą mechanizmów dostępnych na internetowych stronach sklepu Lanfis.pl, składa ofertę kupna określonego produktu na warunkach podanych w opisie produktu.
 2. Lanfis może zmienić Regulamin i uruchomić nową wersję usług świadczonych w ramach Lanfis.pl. Zmiana staje się skuteczna w terminie wskazanym przez Lanfis.pl, który nie może być krótszy niż 7 dni od momentu udostępnienia w Lanfis.pl zmienionego Regulaminu, z zastrzeżeniem, że zamówienia rozpoczęte przed wejściem w życie zmian są prowadzone na zasadach dotychczasowych.
 3. Klient przy pierwszym logowaniu w Lanfis.pl. licząc od chwili wejścia w życie zmian zostanie powiadomiony o takich zmianach i o możliwości ich akceptacji. Odmowa akceptacji zmian jest równoznaczna z rozwiązaniem umowy z Lanfis.
 4. W sprawach nieuregulowanych właściwe jest prawo polskie.
 5. Lanfis nie jest członkiem żadnej organizacji zrzeszającej przedsiębiorców i nie jest związany Kodeksami dobrych praktyk uchwalanymi przez te organizację.
 6. Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi przez Lanfis w ramach Lanfis.pl będą rozstrzygane przez sądy powszechne. Klient będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Warszawie. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl, w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.